Novosti
„Brčko-gas osiguranje“ nudi usluge osiguranja za sve vrste neživotnih osiguranja. Brčko Gas servis najuspješniji u 2014. godini.

Prijava šteta - Osiguranje imovine

Kad nastane osigurani slučaj – desi se šteta kod osiguranja imovine, a na osnovu koga se traži naknada iz osiguranja, potrebno je postupiti na sledeći način:
1. odmah preuzeti sve što je u moći da se ograniče štetne posljedice ostvarenog osiguranog slučaja i 
     pri tome se mora pridržavati uputstva koje su dali osiguravač ili njegov predstavnik,
2. da se odmah obavijesti osiguravač o nastanku osiguranog slučaja, a najkasnije u roku od tri dana 
    po saznanju,
3. da bez odlaganja, ali najkasnije u roku od tri dana pismeno potvrdi prijavu štete na odgovarajućem 
    obrascu Prijava štete, učinjenu usmeno, telefonom ili na neki drugi način,
4. da se u svim slučajevima predviđenim propisima, a naročito kada je šteta prouzrokovana od požara, 
    provalne krađe, razbojništva, razbojničke krađe i saobraćajne nezgode, prijavi nadležnom organu 
    unutrašnjih poslova i navede koje su sve stvari uništene, odnosno oštećene ili su nestale prilikom 
    nastanka osiguranog slučaja,
5. da se odmah po nastanku osiguranog slučaja, ako je moguće, odnosno kad to prilike dozvoljavaju  
    podnese osiguravaču popis uništenih, odnosno oštećenih stvari uz približnu naznaku njihove 
    vrijednosti,
6. da se, do dolaska predstavnika osiguravača na samo mjesto štete, ne promijeni stanje oštećenih, 
    odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi 
    smanjenja, odnosno sprečavanja povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje. 
    Ako se promjena izvrši radi nastavljanja normalne proizvodnje, osiguranik je dužan da o tome 
    odmah obavijesti osiguravača telefonom, telefaksom ili na neki drugi način.

Osiguranik je dužan, nezavisno od roka u kome je podnio prijavu štete, pružiti sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete.

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.
Uz obrazac Prijave štete potrebno je takođe priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, o čemu ćete detaljne informacije dobiti od naših zaposlenika.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.