Novosti
„Brčko-gas osiguranje“ nudi usluge osiguranja za sve vrste neživotnih osiguranja. Brčko Gas servis najuspješniji u 2014. godini.

Prijava šteta - Osiguranje motornih vozila

Saobraćajnu nezgodu potrebno je prijaviti nadležnom organu unutrašnjih poslova i sačekati uviđaj na licu mjesta.

Ukoliko ste Vi pričinili štetu, savjetujemo Vam da lice kojem je šteta pričinjena upoznate da posjedujete polisu Brčko-gas osiguranja, čime ćete jasno staviti do znanja da neće imati problema u vezi sa naplatom štete. Tako ćete izbjeći neprijatnu situaciju uslijed nepovjerenja u vezi sa naknadom štete i ublažiti moguće agresivno ponašanje lica čije je vozilo oštećeno.

Brčko-gas osiguranju se nastala šteta prijavljuje popunjavanjem odgovarajućeg obrasca Prijave štete (u zavisnosti da li se radi o osiguranju od auto odgovornosti ili auto kasko osiguranju), u obliku izjave vozača sa detaljno opisanim događajem.

Osiguranik, odnosno oštećenik je dužan, nezavisno od roka u kome je podnio prijavu štete, pružiti sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete.

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.

Kod osiguranja od auto odgovornosti, uz obrazac Prijave za utvrđivanje štete pričinjene motornim vozilima iz osnova odgovornosti (preuzeti ovdje) potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, i to:

 • Zapisnik MUP-a o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode sa skicom lica mjesta nezgode i izjavama učesnika,
 • Kopija potvrde o registraciji oštećenog vozila,
 • Kopija potvrde o vlasništvu oštećenog vozila,
 • Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog),
 • Zapisnik o oštećenju vozila (kod materijalnih šteta) i fotografije,
 • Kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila,
 • Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata,
 • Punomoć za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila i isplata štete se ne vrši vlasniku vozila), ovjerenu kod notara ili nadležnog opštinskog organa,
 • Medicinska dokumentacija (u slučaju nematerijalnih šteta).

Ukoliko je za nastalu štetu odgovorno vozilo inostrane registracije, podnosilac zahtjeva je dužan uz zapisnik MUP-a priložiti i fotokopiju zelene karte INO-vozila.

U slučaju da je došlo do smrti lica, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti i:

 • Izvod iz matične knjige umrlih,
 • Kućnu listu,
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako postoji),
 • Izvod iz matične knjige rođenih za članove uže porodice,
 • Račune o troškovima sahrane i podizanja nadgrobnog spomenika.

 
Kod auto kasko osiguranja, uz obrazac Prijave kasko štete (preuzeti ovdje) potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, i to:

 • Zapisnik MUP-a o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode sa skicom lica mjesta nezgode i izjavama učesnika (ukoliko je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi),
 • Službena zabilješka MUP-a o okolnostima pod kojima je došlo do oštećenja vozila (ukoliko oštećenje nije nastalo u saobraćajnoj nesreći već uslijed: požara, eksplozije, krađe, obijesti trećih lica i sl.),
 • Zapisnik o oštećenju vozila i fotografije,
 • Kopija potvrde o registraciji oštećenog vozila,
 • Kopija potvrde o vlasništvu oštećenog vozila,
 • Kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila,
 • Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog),
 • Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata,
 • Punomoć za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila i isplata štete se ne vrši vlasniku), ovjerenu kod notara ili nadležnog opštinskog organa.

U slučaju da je vozilo ukradeno potrebno je priložiti i:

 • Sve ključeve vozila,
 • Potvrdu o registraciji,
 • Potvrda o vlasništvu,
 • Polisu osiguranja,
 • Potvrdu o prijavi MUP-u,
 • Potvrdu da vozilo nije nađeno u roku od 60 dana (naknadno se dostavlja).

Brčko-gas osiguranje ima pravo od osiguranika, ugovarača osiguranja, odnosno bilo kog pravnog ili fizičkog lica tražiti dodatnu dokumentaciju. Ukoliko podnosilac zahtjeva za naknadu štete prilikom podnošenja zahtjeva posjeduje i drugu dokumentaciju koja može pomoći u obradi štete istu je potrebno priložiti.

Ne popravljati vozilo prije snimanja i procjene štete.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite