Novosti
„Brčko-gas osiguranje“ nudi usluge osiguranja za sve vrste neživotnih osiguranja. Brčko Gas servis najuspješniji u 2014. godini.

Prijava šteta - Osiguranje transporta

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu

U slučaju nastanka štete na osiguranoj pošiljci, osiguranik ili njegov predstavnik dužni su odmah obavijestiti osiguravača i preduzeti mjere u cilju smanjenja štete. Osiguranik je dužan da svaku štetu prijavi osiguravaču čim za istu sazna, odnosno u što kraćem roku da bi omogućio osiguravaču da uzme učešće u utvrđivanju uzroka, visine i okolnosti pod kojima je došlo do štete. 

Osiguranik ili njegov predstavnik dužni su podnijeti osiguravaču zahtjev za naknadu štete i uz isti priložiti potrebnu dokumentaciju iz koje se može ustanoviti uzrok i veličina štete, kao i dokaz da su se oštećene stvari prevozile na rizik osiguranika.

Isplatom odštete prelaze na osiguravača, u granicama isplaćene odštete, sva prava koja osiguranik ima prema licima odgovornim za nastalu štetu. Radi ostvarivanja tog prava osiguranik je dužan da pribavi i dostavi osiguravaču svu potrebnu dokumentaciju i isprave. 


Osiguranje od odgovornosti vozara

Vozar je dužan da svaku vidljivu štetu konstatuje zapisnički sa primaocem pošiljke, a prije predaje pošiljke primaocu.

Ako se u vezi sa nastalom štetom podnese odštetni zahtjev, vozar je dužan da ga odmah dostavi osiguravaču, zajedno sa svim dokumentima potrebnim za rješenje štete (prevozni dokumenti, zapisnici i drugi dokazi o šteti, faktura ili drugi dokaz o vrijednosti pošiljke u neoštećenom i oštećenom stanju, pismena izjava vozača o uzrocima nastanka štete, kao i eventualno ostala dokumenta iz kojih se može utvrditi odgovornost vozara i visina štete).

Vozar je dužan da prije eventualnog priznavanja svoje obaveze na naknadu štete i isplate naknade za štetu zatraži saglasnost osiguravača i da se drži uputstava koje u vezi sa tim dobije od osiguravača.

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.

Uz obrazac Prijave štete potrebno je takođe priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, o čemu ćete detaljne informacije dobiti od naših zaposlenika.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.